16 okt 2020

Nyhetsbrev Oktober 2020

Nytt og aktuelt i Sandefjordgata Borettslag oktober 2020

Callinganlegget

Callinganlegget har vært en hodepine for borettslaget i flere år. Det er stadig problemer, og det gjør seg i ulik grad gjeldende feil på det i flere oppganger og leiligheter, og har vedvart i flere år. Callinganlegget til noen oppganger går igjen som spesielt problematiske der feil oppstår ofte. Dette er redegjort for flere ganger, bl.a. i nyhetsbrevet for et år siden.

Styret har svært mange ganger prøvd å få det reparert, med vekslende hell. Problemet er at tross utallige arbeidstimer og et par års forsøk, er det ikke lykkes å finne noe firma som kan gjøre reparasjon på det anlegget vi har.

Styret har dette som en egen sak, der vi nå utreder om vi skal bytte callinganlegg, herunder om vi i så fall kun skal gjøre det på noen «problem-oppganger», eller hele borettslaget.

En viktig faktor her er at nytt callinganlegg er veldig dyrt, og hvis en full utskifting er aktuelt vil det innebære en temmelig stor engangskostnad for hver andelseier, og/eller andre vedlikeholdsprosjekter må utsettes. Vi må derfor avveie behovet mot andre vedlikeholdsbehov i borettslaget. I dette inngår at det tross alt er et lite mindretall som har problemer med callinganelgget, selv om det for dem selvsagt er helt uholdbart. En annen faktor er at de tekniske løsningene på callinganlegg utvikles i høyt tempo, og det er ikke helt lett å forutse hva som er behovet noen få år frem i tid.

Vi kommer også antakelig til å få installert OBOS-nøkkel. Dette er ikke noen erstatning for callinganlegget, men kan til en viss grad avhjelpe noe av problemene inntil vi får på plass en fullgod løsning for callinganlegg. Mer informasjon om OBOS-nøkkel vil bli sendt ut når det blir aktuelt. 

Vinduer

Som tidligere redegjort for ble balkongprosjektet bestemt å ikke gå videre med av fjorårets styre. Samtidig ble det sagt at styret ville jobbe videre med et separat prosjekt om å se på og bytte ut vinduer i borettslaget. Vinduene i borettslaget er fra 1982, 1986 og 1994. De er i veldig varierende forfatning. Noen vinduer er sterkt skadet og trenger å byttes innen kort tid. Andre vinduer er nesten som nye uten noen problemer.

Styret er i gang med å utrede dette, herunder vurdere om alle vinduene må byttes nå, eller om det bare skal gjøres på noen vinduer. I arbeidet inngår også forholdet til kommunen som plan- og bygningsmyndighet, krav om søknad, forholdet til byantikvaren, valg av type vindu osv.

Styret får regelmessig spørsmål om dette, og dette er status. Ventelig vil styret legge frem en sak for generalforsamlingen om dette til våren.

Styret benytter anledningen til å minne alle om at hver andelseier har vedlikeholds- og reparasjonsansvar for egne vinduer. F.eks. bør treverk oljes, gummilister silikoneres osv for å ta vare på vinduet. Hvis vinduet er skadet må man selv besørge reparasjon. Først når det er aktuelt å bytte vinduet er dette borettslagets ansvar, herunder å avgjøre når dette er påkrevet og hvordan det skal utføres.

Til kartleggingen vil det være behov for igjen å inspisere et utvalg vinduer. Styret ønsker gjerne å komme i kontakt med noen som er hjemme på dagtid, og som kan være villig til å ta imot besøk for at vinduene sjekkes. Send gjerne e-post til styret dersom du er villig til å få dine vinduer inspisert.

Det nevnes også at styret er i gang med å sette opp en langsiktig vedlikeholdsplan, der skifte av branndører i kjeller har førsteprioritet, samt dette vindusprosjektet (inkl. balkongdører).

Korona-situasjonen

Når dette nyhetsbrevet skrives har koronakrisen i samfunnet vart i omtrent syv måneder. Det er blitt gitt informasjon og iverksatt smittereduserende vasking.

Det innebærer blant annet at mange må tilbringe mye tid hjemme i leiligheten sin. Myndighetene har oppfordret til mest mulig hjemmekontor, og det betyr at på dagtid er borettslaget arbeidsplass for noen. Styret har oppfordret til at all støyende oppussing holdes på et minimum inntil videre, og bedt alle vise hensyn og forståelse for både at det kan bli noe mer støy enn normalt, men også at man prøver å unngå å lage bråk. Alle må vise hensyn og tenkte seg om i denne tiden.

Utover dette synes koronakrisen foreløpig ikke å ha påvirket borettslagets drift og virke i nevneverdig grad.

Lufte radiatorer

Den kalde tiden er over oss og varmen i radiatorene er alt skrudd på. Alle må huske å lufte radiatorene sine for å få god varmeutnyttelse.

Steng av termostaten og bruk lufteskruen på radiatoren for å lufte. Ikke alle har samme type radiator, ettersom mange andelseiere har valgt å bytte ut de opprinnelige med nyere gjennom årene. Den enkelte må selv sette seg inn i hvordan egne radiatorer luftes. For de aller fleste må man imidlertid være påpasselig, da det kommer ut vann fra ventilen til slutt. Man må være forberedt på å stenge ventilen fort, og ha en bøtte e.l. under ventilen for å ikke få vannsprut på gulvet eller vegger og inventar.

Se vedlagt video for inspirasjon (selv om det gjelder en annen type radiator enn de opprinnelige):

https://www.youtube.com/watch?v=CsB5Ae9y6_A

Luftenøkler / radiatornøkler får man kjøpt i en rekke jernvarehandler. 

Dugnad

Det ble tirsdag 29. september gjennomført en høstdugnad. Det var godt oppmøte og selv om vi måtte passe på smittevern og avstand, og det ikke var aktuelt med planting som på den vanlige vårdugnaden ble det gjort en god innsats, og ryddet fellesarealer og klargjort borettslaget for vinteren.

Maling av oppganger

Veggene i trappeoppgangene er malt, og resultatet ble meget bra. Enkelte tok kontakt med styret og syntes det ble litt mørk. Valget av farge ble gjort etter en grundig vurdering, der flere hensyn gjør seg gjeldende. Fargevalg er en svært subjektiv sak, og det vil alltid være ulike meninger om hva som er for lyst / for mørkt, pent eller stygt osv. Et viktig moment ved valget er at veldig lyse farger fort blir skittene og ser mindre pene ut over tid.

Barnevogngarasjer i bakgård 4

Vi viser til tidligere kommunikasjon om barnevogngarasjene i bakgård 4, som ble flyttet i våres, noe som flere mislikte av ulike grunner. Som nevnt i felles e-post 28. september tror styret det vil være nyttig å ha en prat rundt dette, og inviterer derfor til et fellesmøte om saken 

4. november kl 17.00

Vi holder møtet utendørs ved de aktuelle barnevogngarasjene i bakgård 4. Både av smittevernhensyn, og fordi det er lettere å peke å forklare når vi sammen står der. 

Formålet med møtet er ikke at det på stedet skal drøftes eller stemmes over noen endringer. Men at styret skal kunne få innspill og synspunkter på dagens plasseringer og mulige alternativer, så styret kan vurdere om det skal gjøres noen endringer, herunder om saken skal avgjøres på generalforsamling. 

Vi er fortsatt veldig oppmerksom på smittesituasjonen, og det er svært viktig at alle som møter opp holder god avstand til hverandre. Vi anbefaler at de som møter opp har på munnbind (ta med eget) og generelt er påpasselig med smittevern. 

Renhold

Fra 1. mai overtok nytt firma oppdraget med å vaske oppganger og fellesarealer. I utgangspunktet har det gått greit, men de siste ukene har styret fått noen klager og tatt det opp med vaskefirmaet. Hvis noen beboere ser at det ikke er vasket skikkelig, ta gjerne et bilde og si ifra til styret på sandefjordgatabl@gmail.com.