5 nov 2018

Nyhetsbrev November 2018

Nytt i Sandefjordgata borettslag November 2018

Økning i felleskostnader

Som varslet i forrige nyhetsbrev, har styret besluttet å øke felleskostnadene. Økningen er på 10 % med virkning fra 1. januar 2019.

Det er nå flere år siden felleskostnadene ble økt sist, og den generelle prisveksten har siden da økt mer enn felleskostnadene nå øker med. Eksempelvis økte det kommunale renovasjonsgebyret med hele 10 % på bare ett år i fjor.

Fakturaen fra OBOS gjelder både felleskostnader, og andre kostander som f.eks. nedbetaling av lån, og GET-abonnement. Det er bare felleskostnadene som påvirkes av denne økningen.

OBOS vil sende ut informasjon om økningen og utstede nye fakturaer.

Balkongprosjektet og vinduer

Søknaden til kommunen er godkjent. Det er imidlertid ikke slik at vi dermed bare kan gå i gang med bygging uten videre. Søknaden var bare et første, og nødvendig, steg. Selv om den tok lang tid. Generalforsamlingsvedtaket fra 2013 går ut på å oppføre nye balkonger, rehabilitere eksisterende balkonger, samt gjennomføre nødvendig fasaderehabilitering i forbindelse med dette. Dette må nå prosjekteres og planlegges, herunder må det utarbeides budsjetter for å se hvor mye dette vil koste, og om det kan gjennomføres innenfor den kostnadsrammen som generalforsamlingen ga.

Styret har de siste årene også fått en rekke henvendelser som at vinduene i borettslaget er i så dårlig stand at de bør byttes. Styret anser det som naturlig å utføre et slikt arbeid samtidig med etablering av balkonger og rehabilitering av fasade. Men også dette må utredes og prosjekteres og budsjetteres. Dette vil mest sannsynlig også kreve samtykke fra generalforsamlingen, og det kan derfor bli aktuelt å innkalle til en egen, ekstraordinær generalforsamling for å få et tilleggsvedtak på vindusrehabilitering sammen med de andre oppgavene.

Styret vil nå innhente ekstern bistand for denne første, innledende prosjektering og planleggingsfasen. 

Tenning av julegrana - tirsdag 4. desember kl 18:00

Tradisjonen tro blir det tenning av julegrana i bakgård nr. 4, til glede for store og små.

Styret stiller med klementiner, pepperkaker, gløgg og kaffe. De som ønsker kan også være med å synge julesanger, vi printer ut på forhånd.

Styret håper flest mulig dukker opp for å glede seg over at adventstiden er i gang.

Lufte radiatorer

Den kalde tiden er over oss og varmen i radiatorene er alt skrudd på. Alle må huske å lufte radiatorene sine for å få god varmeutnyttelse.

Steng av termostaten og bruk lufteskruen på radiatoren for å lufte. Ikke alle har samme type radiator, ettersom mange andelseiere har valgt å bytte ut de opprinnelige med nyere. Den enkelte må selv sette seg inn i hvordan egne radiatorer luftes. For de aller fleste må man imidlertid være påpasselig, da det kommer ut vann fra ventilen til slutt. Man må være forberedt på å stenge ventilen fort, og ha en bøtte e.l. under ventilen for å ikke få vannsprut på gulvet eller vegger og inventar.

Se vedlagt video for inspirasjon (selv om det gjelder en annen type radiator enn de opprinnelige:

https://www.youtube.com/watch?v=XOCiScLf6H4

Luftenøkler / radiatornøkler får man kjøpt i en rekke jernvarehandler. 

Ombygging – vannpumper  

De siste årene er det stadig flere som ønsker å gjøre ombygginger i sine leiligheter, og styret mottar stadig søknader om dette.

Noen ombygginger krever bruk av såkalte vannpumper dersom kjøkken skal flyttes til et annet rom. Det siste året er styret blitt oppmerksom på at mange andre borettslag har hatt svært negative erfaringer med slike vannpumper og forbudt dette. Ved lekkasjer kan de medføre store skader på bygningsmassen og inne i leiligheter. Av denne grunn har styret besluttet å ikke godkjenne noen søknader som innebærer bruk av vannpumpe. De medfører ganske enkelt for stor risiko for skader, til at det er forsvarlig.

Styret erkjenner imidlertid at dette er et inngrep i andelseiernes rådighet over egen leilighet, og det kan være ulike syn på dette. Av den grunn vil styret på neste ordinære generalforsamling, i april, forelegge spørsmålet for generalforsamlingen, så kan flertallet avgjøre dette. Frem til da vil ingen søknader om ombygging som innebærer installering av vannpumper bli godkjent.