Endret: 1 feb 2020     Opprettet: 31 jan 2020

Nyhetsbrev Januar 2020

Nytt i Sandefjordgata borettslag i januar 2020

Balkongprosjektet blir ikke gjennomført

Etter grundig vurdering og veiing for og imot er styret kommet til at det ikke er forsvarlig økonomisk å gå videre med balkongprosjektet, og avslutter hermed dette. Innstillingen vil bli forelagt generalforsamlingen 2. april for endelig godkjennelse.

Begrunnelsen for dette er at balkongprosjektet innebærer at fellesskapet rehabiliterer (bytter ut) dagens 43 balkonger til en estimert kostnad av minst 9,4 millioner kroner (kr 220 000,- x 43 balkonger). Dette er en kostnad som skal fordeles på alle 133 leiligheter, etter fordelingsnøkkelen, på samme måte som alle andre vedlikeholdskostnader ellers i borettslaget. Se egen sak om dette med juridisk vurdering. Dette er en svært stor sum penger til vedlikehold, og ikke en styret kan prioritere. Borettslaget har generelt andre og betydelig viktigere vedlikeholdsoppgaver som må prioriteres mye før man bruker en så stor sum penger på å rehabilitere balkonger.

Det vedtaket som ble fattet i 2013 er temmelig langt unna det dagens prosjekt har utviklet seg til. I vedtaket fra 2013 var det tydelig forutsatt at hver leilighet selv betalte kostnaden for sin balkong. Dette var feil. Som det nå er fastslått av uavhengig juridisk ekspert, så er lovens løsning at de som får ny balkong måtte betalt for dette selv, mens kostnadene med å bytte ut de eksisterende balkongene skal bæres av borettslaget og dermed deles på alle, også de som ikke får balkong overhodet. Dessuten forutsatte vedtaket i 2013 at det ble etablert 84 nye balkonger, som ville innebære at alle unntatt 6 leiligheter skulle fått balkong. Slik prosjektet har utviklet seg er det kun 47 nye balkonger som skal etableres, og noen få av dem hos leiligheter som allerede har balkong (og dermed ender opp med 2 balkonger). Dette ville resultert i at ca. 45 leiligheter ikke får balkong overhodet, men må være med å betale. Dessuten har budsjettet for hele prosjektet økt voldsom fra 2013 til i dag. Til slutt kommer at det har siden 2013 skjedd en stor utskifting av andelseiere. Veldig mange av dagens beboere bodde ikke i borettslaget i 2013, og har dermed reelt sett ikke tatt stilling til prosjektet.

Siden balkongprosjektet forutsetter en vedlikeholdskostnad for borettslaget på over 9,4 millioner kroner for å rehabilitere eksisterende balkonger, finner styret at prosjektet nå skal avsluttes. Styret vil i stedet legge frem et forslag for generalforsamlingen om å bytte ut vinduer, siden dette er et vedlikeholdsbehov som det haster langt mer å få gjennomført.

Barnevogngarasjer

Det er mangel på barnevogngarasjer i borettslaget. Styret lurer på om noen av barnevogngarasjene egentlig ikke er i bruk til barnevogner, men har slitt med å skaffe seg oversikt over bruken. Styret vil derfor nok en gang gå en runde på å få oversikt over hvem som leier hvilke barnevogngarasjer, og at de som leier faktisk bruker den til barnevogn. Vi vil derfor gjøre følgende:

  • Styret vil sende en e-post om dette til alle.
  • Styret vil sende en egen, separat e-post til dem som man har registrert som leiere av barnevogngarasje, og få dem til å bekrefte dette.
  • De barnevogngarasjene vi er usikre på, vil det bli hengt en lapp på, så de som mener de bruker/leier den blir oppmerksom på at styret ikke har dette avklart.
  • Prisen på leie av barnevogngarasjer økes.

Det er viktig at alle som mener de bruker/leier en barnevogngarasje nå sender en e-post til styret om dette og forteller hvilken garasje (med nummer) som de mener er «deres», og bekrefter at de har fortsatt behov for den til barnevogn. Bruk styrets vanlige e-post: sandefjordgatabl@gmail.com.  

Til slutt vil styret klippe låsen på de garasjene som det ikke avklares at er i bruk til formålet, tømme dem og gi dem videre til dem som har meldt behov.  

Noen er allerede blitt kontaktet om dette, og har svart. Styret beklager at det blir enda en runde om det samme.

Problemer med callinganlegget og blå brikker

Etter lang tids problemer fikk vi endelig i desember tak i en service-tekniker som ordnet de callinganleggene som ikke virket. Så vidt styret vet fungerer nå callinganleggene. Dersom det fortsatt er noen som har problemer med dette, så send e-post til styret og forklar problemet.

Vi har også funnet en løsning på å få laget nye blå nøkkelbrikker. De som har bestilt ny brikke vil ventelig få dette i sin postkasse i løpet av kort tid, og deretter vil det jevnlig kunne lages nye. Pris for nye brikker vil fremover bli 300,- kroner.

Klipping og fjerning av gamle sykler

I sykkelstativene settes det noen ganger sykler som forlates for alltid fastlåst, og tar opp plass. Derfor gjennomføres av og til klipping av sykkellåser og så fjernes gamle og antakelig forlatte sykler. Dette gjøres ved at det på forhånd settes en bestemt dato da alle må flytte sine sykler for én dag. Alle beboere får i god tid informasjon og påminnelse om hvilken dato dette er. Den aktuelle dagen må ingen ha sykkel låst til de blå sykkelsstativene. Da må man akkurat den dagen finne et annet sted å parkere sykkelen. De syklene som står i stativene den dagen blir fjernet.

Det vil komme egen e-post og påminnelse om hvilken dag sykler blir klippet. 

Generalforsamling

Det blir generalforsamling 2. april i Sagene samfunnshus, på samme måte som i fjor.

Det kommer egen e-post med frist for å melde saker man ønsker skal behandles på generalforsamlingen. Fristen blir 2. mars.

Dersom man ønsker å stille til verv/ styret så kan man lese om det her, eller kontakte valgkomiteen på: valgkomite.sandefjordgata@gmail.com

Innkalling til generalforsamling og annen viktig informasjon fra OBOS er det ønskelig at skal skje digitalt. Det sparer masse penger og tid. Dersom du ikke allerede har samtykket i å motta slik informasjon digitalt, vil styret oppfordre til at alle sørger for dette. https://www.obos.no/privat/logg-inn-privat/logg-inn-min-side-medlemskap