8 feb 2018

Nyhetsbrev Februar 2018

Nytt i Sandefjordgata Borettslag Februar 2018

Balkongprosjektet

Balkonggruppen med Balkongteam, har nå utarbeidet nye tegninger, og utkast til søknad til kommunen. Dette er lagt ut på borettslagets hjemmeside. http://sandefjordgata.no/0027/diverse/balkongprosjektet

Forlaget er utarbeidet i henhold til kommunens balkongveiledning. Alle flater er vurdert med tanke på f.eks. avstand til vei / fortau, høyde fra bakken, osv. Hensikten har vært å søke om balkong for flest mulig, men samtidig sikre at kommunens retningslinjer blir etterfulgt.

Alle nyheter om balkongprosjektet blir løpende lagt ut på borettslagets hjemmeside.

Rens av sluk – rørinspeksjon

Det ble 6. februar gjennomført inspeksjon av rørene. Fire leiligheter ble på stikkprøvebasis inspisert. Det foreløpige resultatet er at det ser greit ut. Styret vil vurdere om det er behov for å gjennomføre en spyling av rørene.

Det er viktig at alle jevnlig, minst en gang i året, renser slukene sine og vannlåsen. Dette er svært lett, bare ta av risten, ta opp «koppen» og ta ut alt møkk o.l. som ligger der. Det er viktig at dette gjøres, for at rørene ikke skal tette seg til på sikt. Se video: https://www.youtube.com/watch?v=rMtFJvEoSqo

Det anbefales også at de som har vaskemaskin rengjør den jevnlig, med å kjøre dem en runde med eddik. Det bidrar til at skitt i rørene ut fra maskinen renses, og det er bra for rørene i borettslaget. Se f.eks. https://www.dinside.no/bolig/lukter-det-surt-av-de-nyvaskede-klaerne/61513629

Søppel

Grunnet mye snø og is har det igjen blitt problemer med tømming av søppel. Styret er jevnlig på telefon med Renovasjonsetaten og klager.

Dersom søppeldunkene er fulle, så IKKE SETT SØPPEL PÅ BAKKEN. Dette er sagt ifra før mange ganger, og det er helt utrolig at noen er så dumme å fortsette. Styret skjønner det er frustrerende å komme til en full søppeldunk, men det er ingen unnskyldning. Rotter og fugler begynner straks å spise av søppelet og det er uhygienisk, ekkelt og smittefarlig.

Vi minner også om at beboere kan sende klage selv direkte til Renovasjonsetaten hvis dere ser at søppeldunkene er fulle. Tømmeadressen er Sandefjordgata 5 for bakgård nr. 5 (Oppgang A til G), og Sandefjordgata 4 for bakgård nr. 4 (Oppgang H til O).

Klage kan sendes på flere måter:

Telefon: 23 48 36 50

E-post: postmottak@ren.oslo.kommune.no

Du kan også melde fra på SMS. "REN adresse avfallstype" til 2401.

F.eks: "REN Sandefjordgata5 restavfall"

Erfaringsvis er det klart mest effektivt å ringe dem, selv om det tar lengst tid.

Oppussing skal slutte kl 20.00 på kvelden

I styremøte 9. januar 2018 vedtok styret endringer i husordensreglene gjeldende oppussing. All støyende oppussing skal nå opphøre kl 20.00, i motsetning til tidligere kl 22.00. I tillegg er det fortsatt forbudt å drive med støyende oppussing på søndager og helligdager. 

Bakgrunnen er at styret gjennom det siste halve året har mottatt klager på støy ifm oppussing fra en rekke beboere, i flere av oppgangene. Det kan se ut som om antall oppusninger tar seg opp kraftig. Styret har måttet veie flere hensyn mot hverandre i dette, men kommet til at hensynet til at folk skal få ro i eget hjem på kvelden må veie tyngst. Til dette kommer at mange barn legger seg før kl 22.  

Støyende oppussing er alt som lager bråk eller sjenerer naboer eller andre beboere, for eksempel bruk av elektriske verktøy, boring, hammerslag osv.

Videre minner styret om at hvis det skal utføres støyende oppussing, skal alle berørte naboer varsles på forhånd. Hvis oppussing pågår over tid må dette gjentas. Også naboer i andre oppganger skal varsles, hvis de kan bli berørt eller plaget av støyen. Formålet er at hvis noen beboer hører eller plages av oppussingsstøy, skal de vite hvor det kommer fra og hvem de kan kontakte. Hvis dette ikke er ivaretatt, er dette et brudd på husordensreglene i seg selv. 

Styret vil fremover slå betydelig hardere ned på dem som bryter husordensreglene ifm oppussing. Det er den som velger å pusse opp som skal ta hensyn og tilpasse seg sine naboers behov, ikke motsatt. 

Parkering på borettslaget område

Det er et tiltakende problem at det parkeres på borettslagets område. Særlig inne i bakgårdene. Styret minner om at dette er forbudt, med mindre det på forhånd er innhentet styrets tillatelse for det enkelte tilfellet. Se husordensreglene om dette: https://www.herborvi.no/documents/0027/0027_HR_Sandefjordgata_Borettslag.pdf

Det er lov å kjøre inn for av- og pålessing, men da skal det være noen ved bilen hele tiden. Det er ikke greit å la bilen stå parkert en kort periode etter avlessing, slik vi ser mange gjør. At man pusser opp, eller har besøk av håndverkere, er heller ingen unnskyldning for ikke først å innhente styrets tillatelse.

Styret kommer nå til å begynne å bestille borttauing av biler som står i bakgårdene. Det blir ikke gitt noe varsel på forhånd. Den som heretter parkerer på borettslagets tomt, uten å ha fått styrets tillatelse først, tar altså en stor risiko. Det samme gjelder håndverkerbiler.

Tørkeskap – varmepumpe fellesvaskeri H

Varmepumpen, og dermed tørkeskapet, i fellesvaskeri H har en periode vært ute av drift. Det skyldes at det har tatt lang tid å først lokalisere feilen, og så bestille den nødvendige reservedelen.

Det minnes om at dørene til tørkeskapet må lukkes helt igjen. Hvis de står åpne, kjøres anlegget for hardt og kan bli overbelastet. Og da blir tørkeskapet ødelagt, og ute av drift i lengre perioder.

Gjenstander i fellesarealene

Det settes stadig igjen gjenstander i fellesarealene. Dette er et gjentakende problem, og påfører oss store kostnader med bortkjøring. Det er også en brannrisiko.

Dette er forbud. Dersom det oppdages hvem som setter noe i fellesarealene, vil de fulle kostnader med bortkjøring bli belastet vedkommende leilighet på neste faktura.

Generalforsamling – 17. april

Dato for generalforsamling blir 17. april. Egen innkalling og informasjon om dette kommer senere.