8 feb 2019

Forprosjektering pågår - 08.02.19

Etter at kommunen innvilget søknaden, har styret engasjert OPAK til å utføre et forprosjekt, en foreløpig rapport kan komme i februar.

Innvilgelse av søknaden fra kommunen var bare første steg på en lang prosess (selv om dette første steget tok lang tid). Neste steg nå er å vurdere om balkongprosjektet kan og bør realiseres, både teknisk og økonomisk, herunder på hvilke vilkår. Til dette er OPAK engasjert, og de er siden desember i gang med oppdraget. Det er ikke satt noen endelig frist, da omfanget av kartleggingen er usikker, men OPAK har sagt at deres rapport kan komme i februar.

Det OPAK særlig skal vurdere er om alle de omsøkte balkonger (både nye og utskifting av eksisterende) kan gjennomføres, rent teknisk, herunder med forslag til innfestingsmetode. Videre hvordan det teknisk kan løses med å etablere nye åpninger og balkongdører i leilighetene der det er søkt om nye balkonger. Dessuten å utarbeide et budsjett for dette.

Videre inneholder generalforsamlingsvedtaket fra 2013 om balkongprosjektet en passus om «…samtidig gjennomføre nødvendig fasaderehabilitering i forbindelse med dette…». OPAK skal komme med en anbefaling på hva nærmere som kan og bør utføres ifm slik fasaderehabilitering, og budsjett for dette.

Endelig har OPAK fått et tilleggsoppdrag, og det er å vurdere om det i forbindelse med et eventuelt balkongprosjekt er hensiktsmessig å også bytte ut vinduene i borettslaget, og eventuelt utarbeide et budsjett for dette.

Når styret har mottatt OPAKs rapport, vil prosessen videre bli vurdert derfra. Generalforsamlingsvedtaket fra 2013 innebærer en øvre ramme på 21 millioner kroner. Dersom det nå viser seg at prosjektet innebærer større kostnader enn dette, må generalforsamlingen eventuelt gi en tilleggsbevilgning.