10 feb 2020

Balkongprosjektet blir ikke gjennomført - 31.01.2020

Etter grundig vurdering og veiing for og imot er styret kommet til at det ikke er forsvarlig økonomisk å gå videre med balkongprosjektet, og avslutter hermed dette. Innstillingen vil bli forelagt generalforsamlingen 2. april 2020 for endelig godkjennelse.

Begrunnelsen for dette er at balkongprosjektet innebærer at fellesskapet rehabiliterer (bytter ut) dagens 43 balkonger til en estimert kostnad av minst 9,4 millioner kroner (kr 220 000,- x 43 balkonger). Dette er en kostnad som skal fordeles på alle 133 leiligheter, etter fordelingsnøkkelen, på samme måte som alle andre vedlikeholdskostnader ellers i borettslaget. Se egen sak om dette med juridisk vurdering. Dette er en svært stor sum penger til vedlikehold, og ikke en styret kan prioritere. Borettslaget har generelt andre og betydelig viktigere vedlikeholdsoppgaver som må prioriteres mye før man bruker en så stor sum penger på å rehabilitere balkonger.

Det vedtaket som ble fattet i 2013 er temmelig langt unna det dagens prosjekt har utviklet seg til. I vedtaket fra 2013 var det tydelig forutsatt at hver leilighet selv betalte kostnaden for sin balkong. Dette var feil. Som det nå er fastslått av uavhengig juridisk ekspert, så er lovens løsning at de som får ny balkong måtte betalt for dette selv, mens kostnadene med å bytte ut de eksisterende balkongene skal bæres av borettslaget og dermed deles på alle, også de som ikke får balkong overhodet. Dessuten forutsatte vedtaket i 2013 at det ble etablert 84 nye balkonger, som ville innebære at alle unntatt 6 leiligheter skulle fått balkong. Slik prosjektet har utviklet seg er det kun 47 nye balkonger som skal etableres, og noen få av dem hos leiligheter som allerede har balkong (og dermed ender opp med 2 balkonger). Dette ville resultert i at ca. 45 leiligheter ikke får balkong overhodet, men må være med å betale. Dessuten har budsjettet for hele prosjektet økt voldsom fra 2013 til i dag. Til slutt kommer at det har siden 2013 skjedd en stor utskifting av andelseiere. Veldig mange av dagens beboere bodde ikke i borettslaget i 2013, og har dermed reelt sett ikke tatt stilling til prosjektet.

Siden balkongprosjektet forutsetter en vedlikeholdskostnad for borettslaget på over 9,4 millioner kroner for å rehabilitere eksisterende balkonger, finner styret at prosjektet nå skal avsluttes. Styret vil i stedet legge frem et forslag for generalforsamlingen om å bytte ut vinduer, siden dette er et vedlikeholdsbehov som det haster langt mer å få gjennomført.