Endret: 29 nov 2016     Opprettet: 17 des 2013

Bakgrunn for balkongutbygging

I løpet av våren og sommeren 2013 jobbet styret med å forberede et balkongprosjekt.

Det er styrets inntrykk at det er stor interesse for balkongutbygging i borettslaget. Forrige balkongprosjekt i 2010 ble avsluttet på grunn av lite profesjonell organisering og uvisshet rundt fremtidige kostnader som følge av rehabilitering av taket og tilknytning til fjernvarme.

Styret har, gjennom en lukket anbudskonkurranse, valgt å engasjere OPAK AS som byggeprosjektleder. OPAK har, sammen med tilknyttet arkitektkompetanse v/Grep Arkitektkontor, bistått styret i utarbeidelse av beslutningsgrunnlag til ekstraordinær generalforsamling. Dette for at generalforsamlingen skal kunne fatte vedtak på denne saken med et så godt beslutningsgrunnlag som mulig.

Forslaget til vedtak er holdt på et prinsipielt nivå, m.a.o. om vi skal iverksette balkongbygging eller ikke. Dette fordi at byggeprosessen og prosjektet skal kunne gjennomføres så effektivt som mulig.

Hvis styrets innstilling om bygging av balkonger blir vedtatt, ønsker likevel styret at det skal gjennomføres beboermøter i løpet av prosjektets levetid. Det er da tenkt at beboerne skal kunne stille spørsmål og ytre meninger etter hvert som prosjektet skrider frem. Balkonggruppen vil dermed prøve å hensynta beboernes holdninger og meninger så godt som det lar seg gjøre.

Balkonggruppen består av:

- Ole Gudbrann Hempel, styrets leder

- Robert Thorn, styrets nestleder

- Kjersti Brønstad Brynildsrud, styremedlem

Videre vil det mest sannsynligvis være aktuelt med lett rehabilitering av bygningsmassens fasader i forbindelse med balkongbyggingen. Dette gjelder særlig de fasader som har murpuss hvor det er snakk om maling av pussen når balkongene er ferdigmontert.

Det er styrets holdning at bygging av balkonger skal gjennomføres på en måte som i størst mulig grad ivaretar bygningsmassens estetiske kvaliteter, men at balkongene som bygges skal samtidig gi størst mulig bruksverdi for beboerne.

Dagens eksisterende 42 balkonger er like gamle som bygningsmassen (1940), og vil i forbindelse med utbygging av balkonger bli revet. Dagens balkonger er mellom 1,05m-1,20m dype med varierende bredde. Styrets foreløpige forslag til balkonger vil være 1,50m dype og 3,20m brede. Dette betyr at de som har balkong i dag i stor grad vil få erstattet denne med en bredere og dypere balkong, noe som vil gi beboerne mer bruksverdi. For de beboerne med balkong i dag vil kostnaden av ny balkong generelt være lavere enn de beboere uten balkong. Dette fordi det ikke trengs å slå hull på vegger, flytting av radiatorer etc.

Den foreløpige planen er at det skal bygges 127 balkonger. Dette innebærer at det kun er 6 beboere som ikke får balkong. Styret, OPAK og Grep Arkitektkontor har hatt som utgangspunkt at så mange som mulig skal få balkong, samtidig som at balkongene skal være så store som mulig, uten at det er usannsynlig å få innvilget byggemeldingen fra myndighetene.

Styret har i denne delen av prosjektets fase blitt fremlagt kun foreløpige priser for totalkostnaden pr. balkong. Den skriver seg til NOK 150.000,- og er foreslått finansiert med IN-ordnings lån. Dette betyr at hver beboer vil kunne nedbetale denne gjelden selv. Samtidig vil det være mulig å belaste de med balkong i dag mindre ettersom den reelle byggekostnaden er mindre for disse beboere. Selvfølgelig vil de som ikke får balkong ikke bli berørt av denne gjelden.

Markedsverdien på hver leilighet med balkong er forventet å øke betydelig mer enn hva balkongen vil koste. Dette har styret forhørt seg om fra flere hold, og dette ble redegjort nærere på ekstraordinær generalforsamling 24. september 2013 av SpareBank 1 Oslo (se under "Dokumenter" for alle presentasjoner fra den ekstraordinære generalforsamlingen).

I dette stadiet av prosjektet er det viktig å bemerke seg at det er mange forbehold som tas, men spesielt forbeholdet om godkjenning av Plan- og bygningsetaten.

På ekstraordinær generalforsamling 24. september 2013 ble styrets forslag vedtatt med 77 % flertall (krevde 2/3 flertall). Vedtaket er formulert som følger:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å gjennomføre bygging av nye balkonger med bistand av OPAK AS og Grep Arkitektkontor, og samtidig gjennomføre nødvendig fasaderehabilitering i forbindelse med dette, innenfor en låneramme på NOK 21 millioner.